澳门新葡8455最新网站,www.8455.com最新网站

Home About Us News Agency Faculty and staff Research Education Announcement Contact Us
Research
Publication
Publication  
Publications in 2015
Release date: 2016/12/26  Article Source:Original site     Editor: admin    Views:

Number

Title

Authors

Journal

5-Year IF

1

WOX5 is Shining in the Root Stem Cell Niche

Kong X, Lu S, Tian H, Ding Z*

Trends in Plant Science

2015,20(10):601-603

14.191

2

From genome to gene: a new epoch for wheat research?

Meng Wang, Shubin Wang, Guangmin Xia*

Trends in Plant Science

2015,20:380-387

14.191

3

A new microRNA signal pathway regulated by

long noncoding RNA TGFB2-OT1 in autophagy and inflammation of vascular endothelial cells

huYa Huang,Wei Lu,Di Ge,Ning Meng,Ying Li,Le Su,ShangLi Zhang,Yun Zhang,BaoXiang Zhao*,JunYing Miao,*

Autophagy

2015,11(12):2172-2183

11.958

4

Filamentous phages prevalent inPseudoalteromonasspp. confer properties advantageous to host survival in Arctic sea ice,

Zi-Chao Yu, Xiu-Lan Chen, Qing-Tao Shen, Dian-Li Zhao, Bai-Lu Tang, Hai-Nan Su, Zhao-Yu Wu, Qi-Long Qin, Bin-Bin Xie, Xi-Ying Zhang, Yong Yu, Bai-Cheng Zhou, Bo Chen and Yu-Zhong Zhang*

ISME Journal

2015,9(4):871-881

10.728

5

New insights into the QuikChange? process guide the use of Phusion DNA polymerase for site-directed mutagenesis.

Xia Y, Chu W, Qi Q, Xun L*

Nucleic Acids Research

2015,43(2):e12

8.647

6

An artificial enzymatic reaction cascade for a cell-free bio-system based on glycerol

Gao C, Li Z, Zhang LJ, Wang C, Li K, Ma CQ*, Xu P*

Green Chemistry

2015,17: 804-807

8.532

7

Metabolic engineering of Enterobacter cloacae for high-yield production of enantiopure (2R,3R)-2,3-butanediol from lignocellulose-derived sugars

Li LX§, Li K§, Wang Y, Chen C, Xu YQ, Zhang LJ, Han BB, Gao C, Ma CQ*, Xu P*

Metabetabolic Eegineering

2015,28:19-27

8.322

8

Cloning and characterization of heterologous transporters in Saccharomyces cerevisiae and identification of important amino acids for xylose utilization.

Wang C, Bao X, Li Y, Jiao C, Hou J, Zhang Q, Zhang W, Liu W, Shen Y*.

Metabetabolic Eegineering

2015,30:79-88

8.322

9

Synergistic and Dose-Controlled Regulationof Cellulase Gene Expression in Penicilliumoxalicum

Zhonghai Li, Guangshan Yao, Ruimei Wu, Liwei Gao, QinbiaoKan, Meng Liu,Piao Yang, Guodong Liu, Yuqi Qin, Xin Song, YaohuaZhong, Xu Fang,Yinbo Qu*

Plos Genetics

2015, DOI: 10.1371/journal.pgen.1005509.

7.481

10

A novel biocatalyst for efficient production of 2?oxo?carboxylates using glycerol as the cost?effective carbon source

Yujiao Wang, Yingxin Zhang, Tianyi Jiang, Jingjing Meng, Binbin Sheng, Chunyu Yang, Chao Gao*,

Ping Xu, and Cuiqing Ma*

Biotechnology for Biofuels 2015,8:186

7.398

11

Characterization of a copper responsive promoter and its mediated overexpression of the xylanase regulator 1 results in an induction-independent production of cellulases in Trichoderma reesei

Lv X , Zheng F , Li C , Zhang W , Chen G , Liu W*

Biotechnology for Biofuels

2015,8(1):67

7.398

12

Metabolic engineering ofEscherichia colifor production of (2S,3S)-butane-2,3-diol from glucose

Chu HP, XinB, LiuPH,WangY, LiLX, Liu XX, Zhang X, MaCQ, XuP, GaoC*

Biotechnology for Biofuels

2015,8:143

7.398

13

Redesigning the regulatory pathway to enhance cellulase production inPenicillium oxalicum

Guangshan Yao, Zhonghai Li, Liwei Gao, Ruimei Wu , Qinbiao Kan , Guodong Liu, Yinbo Qu*

Biotechnology for Biofuels

2015, 8:71

7.398

14

Biosensor based on glucose oxidase-nanoporous gold co-catalysis for glucose detection

Wu Chao, Sun Huihui, Li Yufei, Liu Xueying, Du Xiaoyu, Wang Xia*, Xu Ping

Biosensors and Bioelectronics

2015, 66(4),350-355

6.675

15

Embryo defective 14 encodes a plastid-targeted cGTPase essential for embryogenesis in maize

Cuiling Li, Yun Shen, Robert Meeley, Donald R. McCarty4 and BaoCai Tan*

Plant Journal

2015,84:785-799

6.468

16

Empty pericarp7 encodes a mitochondrial E-subgroup pentatricopeptide repeat protein that is required for ccmFN editing, mitochondrial function and seed development in maize.

Feng Sun, Xiaomin Wang, Geradine Bonnard, Yun Shen, Zhihui Xiu, Xiaojie Li, Dahai Gao, Zhonghang Zhang, Bao-Cai Tan*

Plant Journal

2015,84:283-295

6.468

17

The wheat TaGBF1gene is involved in the blue-linht response and salt tolerance

Yang Sun,Wei Xu,Yubin Jia,Mengcheng Wang and Guangmin Xia*

Plant Journal

2015,84:1219-1230

6.468

18

Arabidopsis thaliana CML25 mediates the Ca2+ regulation of K+ transmembrane trafficking during pollen germination and tube elongation.

Shuang-Shuang Wang, Wen-Zhu Diao, Xue Yang, Zhu Qiao, Mei Wang, Biswa R. Acharya, Wei Zhang*.

Plant Cell & Environment

2015, 38(11): 2372-2386

6.443

19

Loss of lysyl oxidase-like 3 causes cleft palate and spinal deformity in mice

Jian Zhang1, Rui Yang, Ziyi Liu, Congzhe Hou, Wen Zong, Aizhen Zhang,Xiaoyang Sun and Jiangang Gao*

Human Molecular Genetics

2015,24(/21):6174-6185

6.353

20

Physiological and genetic analyses reveal a mechanistic insight into the multifaceted lifestyles of Pseudoalteromonas sp. SM9913 adapted to the deep-sea sediment,

Zi-Hao Mi, ZiChao Yu, HaiNan Su, Lei Wang, XiuLan Chen, Xiuhua Pang, QiLong Qin, BinBin Xie, XiYing Zhang, BaiCheng Zhou and YuZhong Zhang*

Environmental Microbiology

2015,17(10):3795-3806

6.288

21

The Arabidopsis thaliana elongator complex subunit 2 epigenetically affects root development.

Jia Y, Tian H, Li H, Yu Q, Wang L, Friml J, Ding Z*

Journal of Experimental Botany

2015,66(15):4631-4642

6.229

22

AtDsPTP1 acts as a negative regulator in osmotic stress signalling during Arabidopsisseed germination and seedling establishment

Rui Liu, Yinggao Liu, Nenghui Ye , Guohui Zhu, Moxian Chen, Liguo Jia, Yiji Xia, Lu Shi, Wensuo Jia and Jianhua Zhang*

Journal of Experimental Botany

2015,66:1339-1353

6.229

23

RemovingBacillus subtilisfrom fermentation broth using alumina nanoparticles

D Mu,X Mu,Z Xu,Z Du,G Chen*

Bioresource Technology

2015,197:508-511

5.744

24

Thermomyces lanuginosus is The Dominant Fungus in Maize Straw Composts.

Lili Zhang,Haixia Ma, Huaiqiang Zhang, Luying Xun, Guanjun Chen, Lushan Wang*.

Bioresource Technology

2015,197:266-275

5.744

25

LKB1 Regulates Cerebellar Development by Controlling Sonic Hedgehog-mediated Granule Cell Precursor Proliferation and Granule Cell Migration.

Yuqin Men, Aizhen Zhang, Haixiang Li, Yecheng Jin, Xiaoyang Sun, Huashun Li* &

Jiangang Gao*

Scientific Reports

2015,1-16

5.525

26

G-protein-coupled receptor controls steroid hormone signaling in cell membrane

Wang D, Zhao WL, Cai MJ, Wang JX, Zhao XF*

Scientific Reports

2015,2(5):8675

5.525

27

HMBOX1 interacts with MT2A to regulate autophagy and apoptosis in vascular endothelial cells.

Ma H, Su L, Yue H, Yin X, Zhao J, Zhang S, Kung H, Xu Z*, Miao J*

Scientific Reports

2015,5:15121

5.525

28

Function of a p24 Heterodimer in Morphogenesis and Protein Transport in Penicillium oxalicum

Wang, FLiu, KHan, LJiang, BWang, MFang, X*

Scientific reports

2015, 5

5.525

29

Identification of residues important for substrate uptake in a glucose transporter from the filamentous fungus Trichoderma reesei

Zhang, W., Cao, Y., Gong, J., Bao, X., Chen, G., Liu, W*

Scientific Reports

2015,5:13829

5.525

30

Production of diacetyl by metabolically engineered Enterobacter cloacae

Zhang LJ, Zhang YX, Liu QY, Meng LY, Hu MD, Lv M, Li K, Gao C*, Xu P, and Ma CQ

Scientific Reports

2015,5: 9033

5.525

31

Comparison of individual component deletions in a glucose-specific phosphotransferase system revealed their different applications

Quanfeng Liang,Fengyu Zhang, Yikui Li, Xu Zhang, Jiaojiao Li, Peng Yang, and Qingsheng Qi*

Scientific Reports

2015,5:13200

5.525

32

A rapid and reliable strategy for chromosomal integration of gene(s) with multiple copies

Pengfei Gu, Fan Yang,Tianyuan Su, Qian Wang, Quanfeng Liang, and Qingsheng Qi*

Scientific Reports

2015,5:9684

5.525

33

Characterization and Biotechnological Potential Analysis of a New Exopolysaccharide from the Arctic Marine Bacterium Polaribacter sp. SM1127

Sun ML, Zhao F, Shi M, Zhang XY, Zhou BC, Zhang YZ, Chen XL*.

Scientific Reports

2015,5:18435

5.525

34

Mechanistic Insights into Elastin Degradation by Pseudolysin, the MajorVirulence Factor of the Opportunistic PathogenPseudomonas aeruginosa.

Jie Yang, Hui-Lin Zhao, Li-Yuan Ran, Chun-Yang Li, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su,Mei Shi, Bai-Cheng Zhou, Xiu-Lan Chen* & Yu-Zhong Zhang.

Scientific Reports

2015,5: 9936

5.525

35

Subsite-specific contributions of different aromatic residues in the active site architecture of glycoside hydrolase family 12.

Xiaomei Zhang, Shuai Wang, Xiuyun Wu, Shijia Liu, Dandan Li, Hao Xu, Peiji Gao, Guanjun Chen, Lushan Wang*.

Scientific Reports

2015,5:18357

5.525

36

Direct cloning and heterologous expression of the salinomycin biosynthetic gene cluster from Streptomyces albus DSM41398 in Streptomyces coelicolor A3(2)

Yin, J., Hoffmann, M., Bian, X., Tu, Q., Yan, F., Xia, L., Ding, X., Stewart, A.F., Müller, R.*, Fu, J.*, Zhang, Y*.

Scientific Reports

2015,5:15081

5.525

37

Consumer behavior concerning spent battery collection and recycling in China: a case study

Mingxing Sun, Xuechun Yang, Donald Huisingh, Renqing Wang, Yutao Wang*

Journal of Cleaner Production

2015,775-785

5.315

38

Genetic and Epigenetic Changes in Somatic Hybrid Introgression Lines between Wheat and Tall Wheatgrass

Liu SW1, Li F, Kong LN, Sun Y, Qin LM, Chen SY, Cui HF, Huang YH, Xia GM*

Genetics

2015,199(4):1035-1045

4.808

39

Sphingosylphosphorylcholine protects cardiomyocytes against ischemic apoptosis via lipid raft/PTEN/Akt1/mTOR mediated autophagy.

Yue HW, Liu J, Liu PP, Li WJ, Chang F, Miao JY, Zhao J*

Biochimica et Biophysica acta-Molecular and cell Biology of lipids

2015,15:1388-1981

4.541

40

Crystal Structure of PnpCD, a Two-subunit Hydroquinone

1,2-Dioxygenase, Reveals a Novel Structural Class of

Fe2 -dependent Dioxygenases*

Shiheng Liu, Tiantian Su, Cong Zhang, Wen-Mao Zhang, Deyu Zhu, Jing Su, Tiandi Wei, Kang Wang,

Yan Huang, Liming Guo , Sujuan Xu, Ning-Yi Zhou*, and Lichuan Gu*

Journal of Biological Chemistry

2015,290(40):24547-24560

41

The steroid hormone 20-hydroxyecdysone via nongenomic pathway activates Ca2+/calmodulin-dependent protein kinase II to regulate gene expression.

Yu-Pu Jing, Wen Liu, Jin-Xing Wang, and Xiao-Fan Zhao*

Journal of Biological Chemistry

2015,290: 8469-8481

4.403

42

The Steroid Hormone 20-Hydroxyecdysone Up-regulates Ste-20 Family Serine/Threonine Kinase Hippo to Induce Programmed Cell Death

Du-Juan Dong1, Yu-Pu Jing, Wen Liu, Jin-Xing Wang and Xiao-Fan Zhao*

Journal of Biological Chemistry

2015,290:24738-24746

4.403

43

DDIT3 and KAT2A Proteins Regulate TNFRSF10A and TNFRSF10B Expression in Endoplasmic Reticulum Stress-mediated Apoptosis in Human Lung Cancer Cells.

Li T1, Su L1, Lei Y1, Liu X, Zhang Y,Liu X*

Journal of Biological Chemistry

2015,290:11108-11118

4.403

44

Interdomain Hydrophobic Interactions Modulate the Thermostability of Microbial Esterases from the Hormone-Sensitive Lipase Family.

Ping-Yi Li, Xiu-Lan Chen, Peng Ji, Chun-Yang Li, Peng Wang, Yi Zhang, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Hai-Nan Su, Bai-Cheng Zhou, Yu-Zhong Zhang, and Xi-Ying Zhang*

Journal of Biological Chemistry

2015,290: 11188-11198

4.403

45

Engineering protein folding and translocation improves heterologous protein secretion in Saccharomyces cerevisiae.

Tang H, Bao X, Shen Y, Song M, Wang S, Wang C, Hou J*.

Biotechnology and Bioengineering

2015,4

4.393

46

Structural and molecular basis for the novel catalytic mechanism and evolution of DddP, an abundant peptidase-like bacterial Dimethylsulfoniopropionate lyase: a new enzyme from an old fold.

Peng Wang, Xiu-Lan Chen, Chun-Yang Li, Xiang Gao, Deyu Zhu, Bin-Bin Xie, Qi-Long Qin, Xi-Ying Zhang, Hai-Nan Su, Bai-Cheng Zhou, Luying Xun and Yu-Zhong Zhang*.

Molecular Microbiology

2015,98(2):289-301

4.347

47

Identification of a Novel Dye-Decolorizing Peroxidase, EfeB, Translocated by a Twin-Arginine Translocation System in Streptococcus thermophilus CGMCC 7.179.

Chenchen Zhang, Yongping Xin, Yue Wang, Tingting Guo, Shiyi Lu, Jian Kong*

Applied and Environmental Microbiology

2015,81(18): 6108-6119

4.303

48

The Global Regulator CodYst in Streptococcus thermophillus Controls the Metabolic Network for Escalating Growth in the Milk Environment.

WenWei Lu, Yue Wang, Ting Wang, Jian Kong*

Applied and Environmental Microbiology

2015, 81(7):2349-2358

4.303

49

Utilization of D-lactate as an energy source supports the growth of Gluconobacteroxydans

Sheng B, Xu J, Zhang Y, Jiang T, Deng S, Kong J, Gao C*, Ma C, Xu P*

Applied and Environmental Microbiology

2015,81(12):4098-4110

4.303

50

Allopatric integrations selectively change host transcriptomes, leading to varied expression efficiencies of exotic genes in Myxococcus xanthus.

Li?Ping Zhu, Xin?Jing Yue, Kui Han, Zhi?Feng Li, Lian?Shuai Zheng, Xiu?Nan Yi, Hai?Long Wang, You?Ming Zhang and Yue Zhong Li*

Microbial Cell Factories

2015,DOI: 10.1186/s12934-015-0294-5

4.281

51

Construction of cellulose-utilizingEscherichia colibased on a secretable cellulase

Dongfang Gao, Yaqi Luan, Qian Wang, Quanfeng Liang*,and Qingsheng Qi*

Microbial Cell Factories

2015,14(1):159

4.281

52

EngineeringCorynebacterium glutamicumto produce 5?aminolevulinic acid from glucose.

Xiaoli Yu, Haiying Jin, Wenjing Liu, Qian Wang* and Qingsheng Qi*.

Microbial Cell Factories

2015,14:183

4.281

53

Identification of a heterologous cellulase and its N-terminus that can guide recombinant proteins out ofEscherichia coli

Dongfang Gao, Shengjun Wang, Haoran Li, Huili Yu, and Qingsheng Qi*

Microbial Cell Factories

2015,14:49

4.281

54

Prophage recombinases-mediated genome engineering inLactobacillus plantarum

Peng Yang, Jing Wang, and Qingsheng Qi*

Microbial Cell Factories

2015,14(1):154

4.281

55

Asymmetric somatic hybridization induces point mutations and indels in wheat

Wang Mengcheng1, Liu Chun, Xing Tian, Wang Yanxia, Xia G*

BMC Genomics

2015,16:807

4.278

56

Deep RNA sequencing reveals a high frequency of alternative splicing events in the fungusTrichoderma longibrachiatum,

BinBin Xie, Dan Li, WeiLing Shi, QiLong Qin, XiaoWei Wang, JinCheng Rong, CaiYun Sun, Feng Huang, XiYing Zhang, XiaoWei Dong, XiuLan Chen, BaiCheng Zhou, YuZhong Zhang, and XiaoYan Song*

BMC Genomics

2015,16(1):54

4.278

57

Cyclin-dependent kinase regulatory subunit 1 promotes cell proliferation by insulin regulation

Chun-Yan Liu, Wen-Li Zhao, Jin-Xing Wang & Xiao-Fan Zhao*

Cell Cycle

2015,14(19):3045-3057

4.24

58

Functional analysis of the N-terminal region of endolysin Lyb5 encoded by Lactobacillus fermentum bacteriophage φPYB5.

Tingting Guo, Chenchen Zhang, Wei Liu, ShaohuaWang, Jian Kong*

International Journal of Food Microbiology

2015,203:1-7

4.198

59

Identification of integrons and phylogenetic groups of drug-resistant Escherichia coli from broiler carcasses in China

Wu, H., Xia, S., Bu, F., Qi, J., Liu, Y., Xu, H*

International Journal of Food Microbiology

2015,211:51-56

4.198

60

β-Arrestin1 interacts with G protein-coupled receptor to desensitize signaling ofthe steroid hormone 20-hydroxyecdysone in the lepidopteran insect Helicoverpa armigera.

Zhang XQ, Li XR, Ren J, Li YB1, Cai MJ, Wang JX, Zhao XF*

Cell Signal

2015,27(4):878-886

4.18

61

Anthony S. Weiss& Yu-Zhong Zhang. Mechanistic Insight into the Elastin Degradation Process by the Metalloprotease Myroilysin from the Deep-Sea Bacterium Myroides profundi D25.

Jie Yang, Hui-Lin Zhao, Bai-Lu Tang, Xiu-Lan Chen, Hai-Nan Su, Xi-Ying Zhang, Xiao-Yan Song, Bai-Cheng Zhou, Bin-Bin Xie*

Marine Drugs

2015,13:1481-1496

4.031

62

Structural and functional analysis of an asymmetric bidirectional promoter in Arabidopsis thaliana.

Shi-Juan, Qiu-Juan Yue, and Wei Zhang*.

Journal of Integrative Plant Biology

2015,57(2):162-170

3.993

63

AtUGT76C2, an Arabidopsis cytokinin glycosyltransferase is involved in drought stress adaptation

Li YJ, Bo Wang, Rui-rui Dong, Hou BK*

Plant Science

2015,236:157-167

3.981

64

3'UTR-associated RNA, FLJ11812 maintains stemness of human embryonic stem cells by targeting miR-4459.

Lu W, Han L, Su L, Zhao J, Zhang Y, Zhang S, Zhao B, Miao J*

Stem Cells and Development

2015,24(9):1133-1140

3.978

65

Evaluation of industrial Saccharomyces cerevisiae strains as the chassis cell for second-generation bioethanol production.

Li H, Wu M, Xu L, Hou J, Guo T, Bao X, Shen Y*.

Microbial biotechnology

2015,8:266-274

3.927

66

Functional traits contributed to the superior performance of the exotic species Robinia pseudoacacia: a comparison with the native

tree Sophora japonica

Yujie Luo, Yifu Yuan, Renqing Wang, Jian Liu, Ning Du and Weihua Guo*

Tree Physiology

2015,11:1-11

3.891

67

Regulation of cellulase expression, sporulation, and morphogenesis by velvet family proteins inTrichoderma reesei

Liu, KDong, YWang, FJiang, BWang, MFang, X*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,1-11

3.882

68

Functional analysis ofTrichoderma reeseiCKIIalpha2, a catalytic subunit of casein kinase II

Wang, MYang, HZhang, MLiu, KWang, HLuo, YFang, X*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,1-10

3.882

69

A small periplasmic protein essential forCytophaga hutchinsoniicellulose digestion

Yang, T., Bu, X., Han, Q., Wang, X., Zhou, H., Chen, G., et al

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,DOI:10.1007/s00253- 015-7204-y

3.882

70

Identification and characterization of a novel locus inCytophagahutchinsoniiinvolved in colony spreading and cellulose digestion.

Hong Zhou, Xia Wang, Tengteng Yang, Weixin Zhang, Guanjun Chen* &Weifeng Liu*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,99(10):4321-4331

3.882

71

Engineering ofEscherichia colifor the biosynthesis of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) from glucose

Qian Wang, Yaqi Luan, Xuelian Cheng, Qianqian Zhuang, and Qingsheng Qi*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,99(6):2593-2602

3.882

72

Evolution of a chimeric aspartate kinase for L-lysine production using a synthetic RNA device

Junming Wang, Dongfang Gao, Xiaoli Yu, Wen Li, and Qingsheng Qi*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,99(20):8527-8536

3.882

73

Identification and characterization of a flavin-containingmonooxygenase MoA and its function in a specific sophorolipidmolecule metabolism in Starmerellabombicola

Jiashan Li1 &Hui Li &Weiwei Li&Chengqiang Xia &Xin Song*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015,DOI;10.1007/s00253-015-7091-2

3.882

74

Expression and characteristics of a Ca2+-dependent5 endoglucanase fromCytophaga hutchinsonii

Cong Zhang, Weican Zhang, Xuemei Lu*

Applied Microbiology and Biotechnology

2015, 99(22):9617-9623

3.882

75

CYCLIN-DEPENDENT KINASE G2 Regulates Salinity Stress Response and Salt Mediated Flowering in Arabidopsis thaliana.

Xiaoyan Ma, Zhu Qiao, Donghua Chen, Weiguo Yang, Ruijia Zhou, Wei Zhang, Mei Wang*

Plant Molecular Biology

2015,88(3):287-299

3.874

76

A Weibull statistics-based lignocellulose saccharification model and a built-in parameter accurately predict lignocellulose hydrolysis performance

Wang, MHan, LLiu, SZhao, XYang, JLoh, S KSun, XZhang, CFang, X*

Biotechnology Journal

2015,10(9):1424-1433

3.678

77

Editorial: Bioenergy and biorefinery –biological solution for sustainable development of human society

Yinbo Qu, Wen-Teng Wu

Biotechnology Journal

2015,10:823-824

3.678

78

Linker length and flexibility induces new cellobiohydrolase activity of PoCel6A from Penicillium oxalicum

Le Gao, Lushan Wang, Xukai Jiang and Yinbo Qu*

Biotechnology Journal

2015,10:899-904

3.678

79

Bisulfite pretreatment changes the structure and properties of oil palm empty fruit bunch to improve enzymatic hydrolysis and bioethanol production

Liping Tan, Wan Sun, Xuezhi Li*, Jian Zhao*, Yinbo Qu, Yuen May Choo,Soh Kheang Loh2

Biotechnology Journal

2015,10(6):915-925

3.678

80

Promoting regional sustainability by eco-province construction in China: A critical assessment

Yutao Wang*,Mingxing Sun, Renqing Wang, Feng Lou

Ecological Indicators

2015:127-138

3.649

81

Chaetocin induces endoplasmic reticulum stress response and leads to death receptor 5-dependent apoptosis in human non-small cell lung cancer cells.

Liu X, Guo S, Liu X, Su L*

Apoptosis

2015,20(11):1499-1507

3.617

82

Reduced expression of starch branching enzyme IIa and IIb in maize endosperm by RNAi constructs greatly increases the amylose content in kernel with nearly normal morphology

Yajie Zhao,Ning Li,Bei Li ,Zhaoxia Li,Guangning Xie ,Juren Zhang*

Planta

2015,241:449-461

3.593

83

Purification and antioxidant effect of novel fungal polysaccharidesfrom the stroma ofCordycepskyushuensis.

Zhang GY, Yin QS, Han T, Zhao YX, Su JJ, Li MZ, Ling JY*.

Industrial Crops and Products 2015, (69): 485-491

3.554

84

A new group of anti-lipopolysaccharide factors from Marsupenaeus japonicus functions in antibacterial response.

Jiang HS, Zhang Q, Zhao YR, Jia WM, Zhao XF, Wang JX*

Developmental and Comparative Immunology

2015,48(1):33-42

3.543

85

Scavenger receptor B protects shrimp from bacteria by enhancing phagocytosis and regulating expression of antimicrobial peptides.

Bi WJ, Li DX, Xu YH, Xu S, Li J, Zhao XF, Wang JX*.

Developmental and Comparative Immunology

2015,51(1):10-21

3.543

86

A novel crustin from Marsupenaeus japonicus promotes hemocyte phagocytosis. Dev Comp Immunol.

Liu N, Lan JF, Sun JJ, Jia WM, Zhao XF, Wang JX*

Developmental and Comparative Immunology

2015,49(2):313-322

3.543

87

β-Thymosins participate in antiviral immunity of red swamp crayfish (Procambarus clarkii)

Xiu-Zhen Shi 1, Li-Jie Shi 1, Yan-Ran Zhao, Xiao-Fan Zhao, Jin-XingWang *

Developmental and Comparative Immunology

2015,51:213-225

3.543

88

LKB1 Is Required for the Development and Maintenance of Stereocilia in Inner Ear Hair Cells in Mice

Yuqin Men, Aizhen Zhang, Haixiang Li, Tingting Zhang, Yecheng Jin, Huashun Li, Jian Zhang*, Jiangang Gao*

Plos One

2015,1-8

3.535

89

Potassium Retention under Salt Stress Is Associated with Natural Variation in Salinity Tolerance among Arabidopsis Accessions.

Sun Y, Kong X, Li C, Liu Y, Ding Z*.

Plos One

2015,10(5):e0124032.

3.535

90

Comparative transcriptome profiling of the maize primary, crown and seminal root in response to salinity stress.

Zhang M, Kong X, Xu X, Li C, Tian H, Ding Z*.

Plos One

2015,10(3):e0121222

3.535

91

Synonymous Codon Usage Bias in Plant Mitochondrial Genes Is Associated with Intron Number and Mirrors Species Evolution.

Xu Wenjing, Xing Tian, Zhao Mingming, Yin Xunhao, Xia Guangmin, Wang Mengcheng*

Plos One

2015,10(6):e0131508

3.535

92

Development of a Cold-Adapted Pseudoalteromonas Expression System for the Pseudoalteromonas Proteins Intractable for the Escherichia coli System.

Zi-Chao Yu, Bai-Lu Tang, Dian-Li Zhao, Xiuhua Pang, Qi-Long Qin, Bai-Cheng Zhou, Xi-Ying Zhang, Xiu-Lan Chen*and Yu-Zhong Zhang

Plos One

2015,10(9):e0137384

3.535

93

Comparative Transcriptome Analysis Reveals That Lactose Acts as an Inducer and Provides Proper Carbon Sources for Enhancing Exopolysaccharide Yield in the Deep-Sea BacteriumZunongwangia profundaSM-A87,

QiLong Qin, Yi Li, MeiLing Sun, JinCheng Rong, ShengBo Liu, XiuLan Chen, HaiNan Su, BaiCheng Zhou, BinBin Xie, YuZhong Zhang, XiYing Zhang*

Plos One

2015,10(2):e0115998

3.535

94

Accumulation of a bioactive benzoisochromanequinone compound kalafungin by a wild type antitumor-medermycin-producing streptomycete strain

Lü J, He Q, Huang L, Cai X, Guo W, He J, Zhang L, Li A*

Plos One

2015,10(2):e0117690

3.535

95

Functional characterization of a ketoreductase-encoding gene med-ORF12 involved in the formation of a stereospecific pyran ring during the biosynthesis of an antitumor antibiotic medermycin

He Q, Li L, Yang T, Li R, Li A*

Plos One

2015,10(7): e0132431

3.535

96

Enzymatic synthesis of rhamnose containing chemicals by reverse hydrolysis

Lili Lu1, Qian Liu1, Lan Jan, Zhenghao Yin, Li Xu, Min Xiao*

Plos One

2015,10(10):e0140531

3.535

97

Glycosylation of phenolic compounds by the site-mutated β-galactosidase fromLactobacillus bulgaricusL3.

Lili Lu, Lijuan Xu, Yuchuan Guo, Dayu Zhang, Tingting Qi, Lan Jin, Guofeng Gu, Li Xu, and Min Xiao*

Plos One

2015,10(3):e0121445

3.535

98

Low-dose HSP90 inhibitors DPB and AUY-922 repress apoptosis in HUVECs.

Bai S, Yao L, Su L, Zhang S, Zhao B, Miao J*

RSC Advances

2015,5:75753 – 75755

3.485

99

One-step synthesis of α-Gal epitope and globotriose derivatives by an engineered α-galactosidase

Lili Zhang1,Lili Lu1Shuquan Fan1, Lan Jin, Guofeng Gu, Li Xu, and Min Xiao*

RSC Advances

2015, 5:22361-22364

3.485

100

Overexpression of wheat NF-YA10 gene regulates the salinity stress response in Arabidopsis thaliana.

Xiaoyan Ma, Xinlei Zhu, Chunlong Li, Yinling Song, Wei Zhang, Guangmin Xia, Mei Wang*

Plant Physiology and Biochemistry

2015,86:34-43

3.434

101

Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein E1 regulates protein disulphide isomerase translation in oxidized low-density lipoprotein-activated endothelial cells.

Meng N, Peng N, Huang S, Wang SQ, Zhao J, Su L, Zhang Y, Zhang S, Zhao B, Miao J*

Acta Physiologica

2015,213(3):664-675

3.389

102

Four crustins involved in antibacterial responses in Marsupenaeus japonicus.

Jiang HS, Jia WM, Zhao XF, Wang JX*.

Fish Shellfish Immunology

2015,43(2):387-395

3.277

103

Catalase eliminates reactive oxygen species and influences the intestinal microbiota of shrimp.

Yang HT, Yang MC, Sun JJ, Guo F, Lan JF, Wang XW, Zhao XF, Wang JX*.

Fish Shellfish Immunology

2015,47(1):63-73

3.277

104

A homologue gene of β-catenin participates in the development of shrimps and immune response to bacteria and viruses

Xie YK1, Ding D, Wang HM, Kang CJ*

Fish Shellfish Immunology

2015,47(1):147-156

3.277

105

Syntenin is involved in the bacteria clearance response of kuruma shrimp (Marsupenaeus japonicus).

Liu Q1, Chen XW, Che CJ, Ding D, Kang CJ*.

Fish Shellfish Immunology

2015,44(2):453-461

3.277

106

Altitudinal patterns illustrate the invasion mechanisms of alien plants

in temperate mountain forests of northern China

Wenxin Zhang1,Da Yin,Dizhou Huang,Ning Du,Jian iu,Weihua Guo,Renqing Wang*

Forest Ecology and Management

2015,351:1-8

3.23

107

Secretory production of antimicrobial peptides inEscherichia coliusing the catalytic domain of a cellulase as fusion partner

Huili Yu, Haoran Li, Dongfang Gao, Cuijuan Gao, and Qingsheng Qi*

Journal of Biotechnology

2015,214:77-82

3.108

108

The REC domain mediated dimerization is critical for FleQ fromPseudomonas aeruginosato function as a c-di-GMP receptor and flagella gene regulator.

Tiantian Su, Shiheng Liu, Kang Wang, Kaikai Chi, Deyu Zhu, Tiandi Wei, Yan Huang, Liming Guo, Wei Hu, Sujuan Xu, Zong Lin, Lichuan Gu*.

Journal of Structural Biology

2015,192(1):1-13

3.067

109

Increased nitrogen deposition alleviated the adverse effects of drought stress on Quercus variabilis and Quercus mongolica

seedlings

Nannan Xu,Weihua Guo,Jian Liu,Ning Du,Renqing Wang*

Acta Physiologiae Plantarum

2015,37:107

1.692

110

Agriculture Waste

Huajie Shu 1, Panpan Zhang 1, Chein-Chi Chang, Renqing Wang, Shuping Zhang*

Water Environment Researh

2015,87(10):1256-1285

0.942

111

Hierarchy of plasticity traits in responses of Quercus aliena to light conditions and water availability

Nannan Xu, Renqing Wang, Jian Liu, Penglin Lu, Weihua Guo *

Dendrobiology

2015,74:169-183

0.73
Previous: Publications in 2016
Next: Publications in 2014

Shandong University,Jinan,Shandong,China
Copyrights ? 2016, School of Life Sciences,Shandong University.All rights reserved.